Natečaj

Zavod za športno pravo Sport Lex razpisuje natečaj za najboljši blog s področja športnega prava in športnega posla

Namen natečaja je spodbuditi  študentke in študente različnih študijskih smeri h konstruktivnemu razmišljanju o športnem pravu in poslu ter prispevati k boljšem poznavanju športnega prava in športnega posla v slovenskem ter mednarodnem prostoru. 

Študentke in študente vabimo, da pripravijo zapis s področja športnega prava ali športnega posla in sicer v obliki bloga. Vsebina mora biti povezana s športno problematiko, lahko s slovenskega ali mednarodnega vidika. Problematika je lahko predstavljena na teoretični ravni ali skozi praktični oziroma dejanski primer.

Blog mora biti izviren, aktualen, argumentiran in mora predstavljati avtorsko delo pošiljatelja. 

Pogoji in pravila sodelovanja 

Blog mora biti zapisan v lastni besedi avtorja in ne sme biti kopija ali povzetek že napisanega. Blog mora vsebovati od 4.000 do 5.000 znakov. 

Posamezen avtor lahko sodeluje z največ dvema različnima blogoma. Vse bloge, ki bodo prispeli na e-mail info@sportlex.si do vključno 1. avgusta 2021, bo obravnavala tričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov Sport Lex. Komisija bo po pregledu vseh prejetih blogov najkasneje do 10. avgusta 2021 izbrala najboljši blog in to objavila na spletni strani www.sportlex.si. Izbor je v popolni diskreciji komisije. Pritožba na izbor ni mogoča. 

Komisija bo pri ocenjevanju posameznega zapisa upoštevala kritičnost razmišljanja, strokovnost, aktualnost tematike, moč argumenta in atraktivnost sloga pisanja. 

Avtorji lahko pošljejo svoje bloge najkasneje do 1. avgusta 2021. Blog mora biti zapisan v programu Word in v tej obliki poslan na e-mail info@sportlex.si. Ob pošiljanju bloga mora avtor pripisati svoje ime in priimek ter fakulteto, kjer je vpisan v redni ali izredni študij v tekočem študijskem letu. Komisija bo upoštevala le bloge, ki bodo prispeli na opisan način. Avtor lahko blogu priloži tudi svojo sliko, ki bo poleg imena in priimka objavljena na spletni strani www.sportlex.si.

S sodelovanjem na natečaju avtor dovoljuje, da Sport Lex blog in njegovo ime ter priimek in morebitno poslano sliko objavi na svoji spletni strani in ima tudi pravico do krajšanja in smiselnega urejanja besedila. Avtor se s sodelovanjem na natečaju strinja, da na Sport Lex prenese vse materialne avtorske pravice na poslanem blogu, in sicer brez omejitev. 

Nagrada za avtorja najboljšega bloga

Avtor najboljšega bloga bo prejel brezplačno kotizacijo za udeležbo na mednarodni konferenci Law in Sport, ki se bo jeseni 2021 odvijala v Londonu v Veliki Britaniji. Nagrajenec bo prejel tudi povratne letalske karte za udeležbo na konferenci, izbira letališča in termina je v celoti v pristojnosti Sport Lex. Nastanitev na lokaciji konference ni vključena v nagrado in je v celoti v pristojnosti nagrajenca. 

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Prenos nagrade na tretje osebe ni mogoč, nagrada tudi ni časovno prenosljiva.

Nagrajenec se s prijavo na natečaj zavezuje, da bo ob prevzemu nagrade podpisal izjavo o prejemu nagrade in o obisku konference pripravil krajši zapis opremljen s slikovnim materialom.

Sport Lex bo od bruto zneska prejete nagrade obračunal in plačal akontacijo davka v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini. Vse morebitne druge stroške, ki nastanejo iz naslova koriščenja nagrade, je dolžan nagrajenec poravnati sam. Višina nagrade in akontacija pa se dobitniku vštevata v letno odmero dohodnine. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja ali če organizatorju pravočasno ne sporoči potrebnih podatkov, se šteje, da se je nagradi odrekel in od Sport Lex ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Sport Lex je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do tega nagrajenca.

Avtor s prijavo na natečaj dovoljuje, da Sport Lex obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek ter naslov) za potrebe izvedbe natečaja in dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani sportlex.si in drugih medijih.

Nagrajen avtor dovoljuje obdelavo osebnih podatkov tudi za potrebe davčne obravnave. Pogoj za prejem nagrade je, da avtor Sport Lex posreduje svoje podatke, in sicer ime in priimek,  naslov, rojstni datum in davčno številko. V kolikor avtor tega ne naredi v roku 3 dni po pozivu s strani komisije, ima komisija pravico do preklica nagrade temu avtorju in objave drugega zmagovalca. Sport Lex bo prejete podatke uporabil izključno in samo za predajo nagrade ter davčne obveznosti. Sport Lex se zavezuje, da bo s podatki nagrajenca ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Osebni podatki nagrajenca se hranijo v skladu s časovnim obdobjem, kot ga določa davčna zakonodaja.

V kolikor blog ne bo ustrezal objavljenim pogojem sodelovanja, bo komisija zapis izključila iz svoje obravnave. Komisija ima izključno pravico, da odloča, kateri blog je najboljši in kateri prispeli blogi se bodo objavili na spletni strani www.sportlex.si.  

Sport Lex si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila prekine natečaj in o tem obvesti vse avtorje, ki bi v vmesnem času že poslali svoje zapise. 

Vsa komunikacija poteka izključno v elektronski obliki preko e-maila info@sportlex.si.

Organizator natečaja je Sport Lex, Raičeva ulica 50, 1000 Ljubljana.